Opis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpg

Apartament Górski

 

 

REGULAMIN APARTAMENTU GÓRSKIEGO

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Apartamentu Górskiego w Krynicy Zdroju.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę  najmu krótkoterminowego uważa się za zawartą.

2. Apartament Górski oferuje klientom indywidualnym (dalej zwanymi Wynajmującymi) usługi krótkotrwałego wynajmu apartamentu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.  Szczegółowe informacje na temat  Apartamentu Górskiego i jego wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem tel. 693 733 137 , drogą mailową: vitalcare@o2.pl lub przez  stronę internetową http://www.naszakrynica.pl

§ 2. Rezerwacja i wpłaty

1. Wpłata zadatku lub zapłata za pobyt przez Wynajmujących oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu Apartamentu Górskiego w Krynicy Zdroju .

2. Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wcześniej wstępna rezerwacja oraz dokonana na jej potwierdzona wpłatą kwoty zadatku i zapłatą za cały pobyt, zgodnie z następującymi zasadami:

a) Przedmiotem rezerwacji jest najem Apartamentu Górskiego. Minimalny okres najmu wynosi 3 doby pobytu - poza sezonem, w sezonie  min. liczba dni zgodnie z aktualną ofertą.  Pobyt rozpoczyna się od godziny 15.00, w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.30 w dniu wyjazdu.

b)  Zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 693 733 137 albo drogą elektroniczną.

c) Rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia zadatku  na wskazany rachunek bankowy w ustalonym przy rezerwacji wstępnej terminie. 

d) Wysokość zadatku wnoszonego na poczet pobytu wynosi od 40 % opłaty za cały okres pobytu, którego dotyczy rezerwacja.

e) Należność za pobyt po potrąceniu zadatku oraz opłata klimatyczna i kaucja pobierana niezwłocznie po przyjeździe, w pierwszym dniu pobytu, gotówką przy odbiorze kluczy od apartamentu lub przed przyjazdem na konto bankowe. W niektórych przypadkach Właściciel ma prawo zażądać wpłaty całej kwoty przed przyjazdem. 

3.  Koszty ponoszone przez Wynajmujących w przypadku rezygnacji z wynajmu pokoju lub apartamentu:

a) 40% wartości (wpłacony zadatek) planowanego okresu najmu pokoju lub apartamentu w przypadku rezygnacji w terminie od 45 dni przed datą rozpoczęcia najmu.

b) Skrócenie przez Wynajmujących pobytu   nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w pokoju lub apartamencie  (ponad czas wskazany w dobie hotelowej - godz. 10.30) wymaga zgody właściciela. Powoduje naliczenie opłaty wg stawki; rozpoczęta 1 godz. = 50 zł. W ramach wolnych miejsc można z wyprzedzeniem ustalić z właścicielem lub osobą upoważnioną dokupienie kolejnej doby najmu.

c) W dniu rozpoczęcia pobytu Właściciel lub obsługa obiektu ma prawo pobrać kaucję w wysokości 500 zł.

d) Sugerujemy, aby przed wpłatą zadatku zapoznali się Państwo ze zdjęciami i opisem Apartamentu Górskiego i zadawali pytania w celu zweryfikowania czy spełnia on Państwa wymagania.

§ 3. Zasady użytkowania

1. W Apartamencie Górskim i w całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palących zapraszamy na zewnątrz budynku. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu Apartamentu Górskiego, lub używanie ich z naruszeniem zasad bezpieczeństwa przeciw pożarowego  a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.

2. Wynajmujący nie mają prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. W przypadku opuszczania pokoju przed okresem końca pobytu Wynajmujący zobowiązani są przekazać klucze właścicielowi lub osobie przez niego uprawnionej.

3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel  lub osoba upoważniona zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu Apartamencie Górskim i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. Wynajmujący oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez Właściciela lub osobę upoważnioną z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

5. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji policji, wówczas Właściciel lub osoba upoważniona ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.

6. O konieczności dokonania napraw w pokoju lub apartamencie przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązani są niezwłocznie poinformować opiekuna obiektu lub Właściciela obiektu.

7. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującymi nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

8. Wynajmujący użytkujący grilla  zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny, brykiet Wynajmujący organizują we własnym zakresie.

9. Od każdego gościa pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Krynica Zdrój.

10. Nie odpowiadamy w wynajętym Apartamencie Górskim za pozostawione mienie Wynajmujących. Wynajmujący dołożą wszelkich starań, aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.

11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, gazu, internetu, telewizji.

12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Apartamentu Górskiego (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną w cenniku oraz jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 500 zł.

13. Zabronione jest przesuwanie lub przenoszenie ciężkich mebli, wynoszenie naczyń oraz innego wyposażenia  z Apartamentu Górskiego.

14.  Nie akceptujemy pobytów ze zwierzętami – kara w wysokości 500 zł

15. Zakaz przechowywanie sprzętu sportowego typu: rowery, narty, deski snowboardowe itp. w Apartamencie Górskim – służy do tego oddzielna narciarnia usytuowana przy wejściu do budynku.

16. Zakaz  korzystania z pomieszczenia kuchennego usytuowanego na parterze budynku , nie przynależnego do Apartamentu Górskiego oraz z jego wyposażenia.

17. Do stałego pobytu w okresie umowy najmu na terenie Apartamentu Górskiego i całego budynku upoważnieni są jedynie Wynajmujący; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie  dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Wynajmującymi lecz ich Gośćmi,  przebywające na terenie na zaproszenie Wynajmujących, zobowiązane są do opuszczenia Apartamentu Górskiego i całego budynku do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Wynajmujący, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za opłaty dodatkowe oraz za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Parking na terenie budynku jest bezpłatny i niestrzeżony. Wynajmującym przysługują miejsca na 2 samochody osobowe. Wynajmujący parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel nie  ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.

19. Wynajmujący ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałych z ich winy, z winy osób niepełnoletnich będących pod ich opieką lub z winy osób ich odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu, Wynajmujący wyraża zgodę na obciążenia ich kosztami naprawy, kosztami usunięcia szkody lub kosztami odkupienia zniszczonego mienia.

20. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Apartamencie Górskim w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

21. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.

22. Cena usług świadczonych przez Właściciela Apartamentu Górskiego nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.

23. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed przystąpieniem do użytkowania zobowiązani są odebrać pokój lub apartament, tzn. sprawdzić jego stan.

24. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić  natychmiast bezpośrednio do Właściciela lub osoby upoważnionej.

25. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.). Brak uwag ze strony Wynajmujących co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie mają zastrzeżeń co do całego lokalu.

26. W momencie przekazania przez osobę upoważnioną  kluczy do Apartamentu Górskiego stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.

27. Za zgubienie klucza jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

28. Wynajmujący nie mają prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu lub osoby przez niego upoważnionej do dokonywania jakichkolwiek napraw lub czynienia jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie Górskim.

29. Wynajmujący ponoszą pełną odpowiedzialności materialną za brak lub wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia oraz urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) w Apartamencie Górskim, powstałych zarówno z ich winy jak i z winy ich dzieci, lub z winy odwiedzających osób. Punkt ten dotyczy również zniszczenia i zabrudzenia elewacji np. w skutek wylewania za okno resztek napojów lub zabrudzeniem jakimikolwiek innymi substancjami. Prosimy w związku z tym o nie stawianie żywności i napojów na zewnętrznych parapetach. 

30. Wynajmujący zobowiązani są do utrzymywania oraz zwrotu Apartamentu Górskiego w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych. W innym przypadku Wynajmujący dobrowolnie uiści opłatę za sprzątanie Apartamentu Górskiego w wysokości 100 zł.

31. Wszelkie ewentualne usterki w Apartamencie Górskim oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania apartamentu wynikłe w trakcie użytkowania, Wynajmujący są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Wynajmujących  Apartament Górski.

32. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

33. Nie wynajmujemy Apartamentu Górskiego na wieczory panieńskie i kawalerskie. W przypadku ukrycia takiej informacji Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującym pobytu w Apartamencie Górskim  i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy.

§ 4. Prawo

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

2. Regulamin ten w każdej chwili może ulec zmianie.

3. Właściciel Apartamentu Górskiego  przeprasza za prawniczy ton niniejszego Regulaminu jednakże mały promil Wynajmujących (Gości) wymaga jasnych zasad i norm prawnych podczas swojego pobytu w  Apartamencie Górskim.

 

 

 

 

Opis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpgOpis: parzenic2.jpg