Regulamin pokoi i apartamentów w Willi Avanti Zielony Zakątek

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu pokoi i apartamentów w Willi Avanti Zielony Zakątek.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę  najmu krótkoterminowego uważa się za zawartą.

2.      Willa Avanti Zielony Zakątek ( dalej zwana Willą)  oferuje klientom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom klientów (dalej  zwanymi Wynajmującymi) usługi krótkotrwałego wynajmu pokoi i apartamentów zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.  Szczegółowe informacje na temat  pokoi i apartamentów  i  ich wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem tel. 693 733 137 lub na stronie internetowej http://www.naszakrynica.pl

§ 2. Rezerwacja i zaliczka

1.    Wpłata zadatku lub zapłata za pobyt przez Wynajmujących oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu  pokoi i apartamentów w Willi Avanti Zielony Zakątek.

2.  Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wstępna rezerwacja potwierdzona wpłatą kwoty zadatku i zapłata za cały pobyt, zgodnie z następującymi zasadami:

a) Przedmiotem rezerwacji jest najem apartamentu lub pokoju w Willi.  Minimalny okres najmu wynosi 2 doby pobytu - poza sezonem, w sezonie  min. liczba dni zgodnie z aktualną ofertą.  Pobyt rozpoczyna się od godziny 15.00, w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.30 w dniu wyjazdu.

b) Zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 693 733 137 albo drogą elektroniczną.

c)  Rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia zadatku  na wskazany rachunek bankowy w ustalonym przy rezerwacji wstępnej terminie.

d) Wysokość zadatku wnoszonego na poczet pobytu wynosi od 35 % opłaty za cały okres pobytu, którego dotyczy rezerwacja.

e) Należność za pobyt po potrąceniu zadatku oraz opłata klimatyczna pobierana jest niezwłocznie po przyjeździe, w pierwszym dniu pobytu, gotówką przy odbiorze kluczy od apartamentu lub pokoju w Willi. Istnieje możliwość wpłaty całej kwoty za pobyt przed przyjazdem na konto bankowe. W niektórych przypadkach Właściciel ma prawo zażądać wpłaty 50 % opłaty za cały okres pobytu  lub całej kwoty za pobyt przed przyjazdem.

c) W dniu rozpoczęcia pobytu Właściciel lub obsługa obiektu ma prawo pobrać kaucję w wysokości 500 zł.

 

3.  Koszty ponoszone przez Wynajmujących w przypadku rezygnacji z wynajmu pokoju lub apartamentu w Willi:

a) 35 % wartości (wpłacony zadatek) planowanego okresu najmu pokoju lub apartamentu w Willi w przypadku rezygnacji w terminie od 45 dni przed datą rozpoczęcia najmu.

b) Skrócenie przez Wynajmujących pobytu  nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w pokoju lub apartamencie  (ponad czas wskazany w dobie hotelowej - godz. 10.30) wymaga zgody właściciela i powoduje naliczenie opłaty wg stawki; rozpoczęta 1 godz. = 30 zł. W ramach wolnych miejsc można z wyprzedzeniem ustalić z właścicielem lub osobą upoważnioną dokupienie kolejnej doby najmu.

d) Sugerujemy, aby przed wpłatą zadatku zapoznali się Państwo ze zdjęciami i opisem pokoi  i apartamentów w Willi oraz zadawali pytania w celu zweryfikowania czy spełnia  Państwa wymagania.

§ 3. Zasady użytkowania

1. W całym budynku Willi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palących zapraszamy na zewnątrz budynku. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu obiektu, lub używanie ich z naruszeniem zasad bezpieczeństwa przeciw pożarowego,  a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.

2.  Wynajmujący pokój lub apartament w Willi nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. W przypadku opuszczania pokoju przed okresem końca pobytu gość zobowiązany jest przekazać klucze właścicielowi lub osobie upoważnionej.

 3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel  lub osoba upoważniona zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia  Wynajmującym najmu  apartamentu lub pokoju  w Willi i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. Wynajmujący oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub rażąco naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez Właściciela lub osobę upoważnioną z Willi, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

5.    Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji policji, wówczas Właściciel lub osoba upoważniona ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu Wynajmującym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

6.  O konieczności dokonania napraw w pokoju lub apartamencie przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować opiekuna obiektu lub Właściciela obiektu.

7.   Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

8.   Wynajmujący użytkujący grilla  zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny, brykiet Wynajmujący organizują we własnym zakresie.

9.   Od każdego wynajmującego gościa pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Krynica Zdrój.

10. Nie odpowiadamy w wynajętym apartamencie lub pokoju za pozostawione mienie Wynajmującego. Wynajmujący dołożą wszelkich starań, aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.

11.   Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców i powodujące np. czasowy brak wody, prądu, gazu, internetu, telewizji.

12.  W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z apartamentu lub pokoju w Willi przez Wynajmujących (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą  w wysokości 60 zł za dobę za każdą dodatkową osobę  oraz jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 300 zł.

13.  Zabronione jest przenoszenie mebli, wynoszenie mebli i wyposażenia z wynajmowanego w Willi pokoju lub apartamentu.

14.   Z przykrością informujemy, że nie przyjmujemy w Willi Avanti Zielony Zakątek zwierząt – kara w wysokości 300 zł obowiązuje za  pobyt zwierzęcia na terenie budynku . W wyjątkowych przypadkach  po wcześniejszym uzgodnieniu można uzyskać zgodę właściciela na pobyt niealergizujących zwierząt za uzgodniona opłatę.

15.  Zakaz przechowywanie sprzętu sportowego typu: rowery, narty, deski snowboardowe itp. w wynajmowanych pokojach i apartamentach – służy do tego oddzielna narciarnia usytuowana przy wejściu do budynku Willi.

16.  Korzystania z pomieszczenia kuchennego usytuowanego na parterze Willi w godzinach 7.00 – 22.00

17.  Do stałego pobytu w okresie umowy najmu na terenie  wynajmowanego pokoju lub apartamentu  i na terenie całej Willi Avanti Zielony Zakątek upoważnieni są jedynie Wynajmujący; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie  dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Wynajmującymi lecz ich Gośćmi,  przebywające na terenie Willi na zaproszenie Wynajmujących, zobowiązane są do opuszczenia budynku Willi i całego jej terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Wynajmujący, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za opłaty dodatkowe oraz za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Parking na terenie Willi Avanti Zielony Zakątek jest bezpłatny i niestrzeżony. Wynajmującym przysługuje 1 miejsce  na samochód osobowy na każdy wynajmowany pokój lub apartament.  Wynajmujący parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel nie  ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.

19. Wynajmujący ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu Willa Avanti Zielony Zakątek powstałe z jego winy, z winy osób niepełnoletnich będących pod jego opieką lub z winy osób odwiedzających Wynajmujących. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu Wynajmujący wyrażają zgodę na obciążenia ich kosztami naprawy, kosztami usunięcia szkody lub kosztami odkupienia zniszczonego mienia.

20.   Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w wynajmowanym w Willi pokoju lub apartamencie w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

21.   Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.

22. Cena usług świadczonych przez Właściciela  Willi Avanti Zielony Zakątek nie  obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.

23.  Wynajmujący po przyjeździe, ale przed przystąpieniem do użytkowania zobowiązani są odebrać wynajmowany pokój lub apartament, tzn. sprawdzić jego stan.

24. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić  natychmiast bezpośrednio do Właściciela lub osoby upoważnionej.

25.   Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.). Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.

26.  W momencie przekazania przez osobę upoważnioną  kluczy do apartamentu lub pokoju w Willi stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.

27.   Za zgubienie klucza jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

28.  Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu  lub osoby przez niego upoważnionej do dokonywania jakichkolwiek napraw lub czynienia jakichkolwiek nakładów lub zmian w apartamencie lub pokoju Willi.

29.  Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialności materialną za brak lub wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia oraz urządzeń technicznych w pokoju lub apartamencie lub innej części Willi Avanti Zielony Zakatek., powstałych zarówno z jego winy jak i z winy jego dzieci, lub z winy odwiedzających go osób. Punkt ten dotyczy również zniszczenia i zabrudzenia elewacji np. w skutek wylewania za okno resztek napojów lub zabrudzeniem jakimikolwiek innymi substancjami. Prosimy w związku z tym o nie stawianie żywności i napojów na zewnętrznych parapetach.

30.   Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu lub pokoju  w stanie zastanym.

31.  Wszelkie  ewentualne usterki w apartamencie lub pokoju oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania apartamentu wynikłe w trakcie użytkowania, Wynajmujący są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Wynajmujących  pokój lub apartament w Willi.

32.  Nie wynajmujemy pokoi i apartamentów  na wieczory panieńskie i kawalerskie. W przypadku ukrycia takiej informacji Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Willi Avanti Zielony Zakątek  i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy.


§ 4. Prawo

1.    Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo. Ewentualne spory rozstrzygane  będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

2.    Regulamin ten w każdej chwili może ulec zmianie.

3.  Właściciel Willi Avanti Zielony Zakątek  przeprasza za prawniczy ton niniejszego Regulaminu jednakże mały promil Wynajmujących (Gości) wymaga jasnych zasad i norm prawnych podczas swojego pobytu w  Willi Avanti Zielony Zakątek.

 

 

powrót